Podstawowym parametrem, które pomaga w wyborze kredytu bankowego jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Przeważnie szukając oferty kredytu, w pierwszej kolejności sprawdzamy wysokość oprocentowania nominalnego. Niestety, oprocentowanie podane w ten sposób nie oddaje całości kosztów, jakie poniesiemy zaciągając kredyt.

Szukając kredytu bankowego powinniśmy przede wszystkim kierować się kosztami kredytowania. Najlepszą wskaźnikiem opisującą to, jakie koszty poniesiemy zaciągając danych kredyt, jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania. RRSO w skrócie – określa koszt, jaki ponosi kredytobiorca w skali roku. Stopa jest podawana w punktach procentowych. RRSO uwzględnia wszystkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu bankowego. Banki mają obowiązek podawania wysokości RRSO dla reprezentatywnego przykładu. Na serwisach banków wysokość RRSO można z reguły znaleźć na dole strony, pod przykładową ofertą. Warto zaznaczyć, że RRSO dla przykładowej oferty może się różnić od tej jaką otrzymamy od banku. Jest to spowodowane różną oceną zdolności kredytowej i historii kredytowej kredytobiorcy przez bank.

Co składa się na RRSO i całkowite koszty kredytu?

Oprocentowanie nominalne

Koszt każdego kredytu bankowego zależy od wysokości oprocentowania nominalnego podawanego w skali roku. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak wysokie odsetki zapłacimy w ciągu miesiąca od pożyczonej kwoty. Jest to podstawowy koszt kredytu, ale nie jedyny – o czym należy pamiętać. Wysokość oprocentowania kredytu jest uzależnione od poziomu stóp procentowych na rynku. Te z kolei zależą od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Cena pieniądza ustalana przez RPP, warunkuje wysokość rynkowych stóp procentowych na rynku międzybankowym.

Banki ustalają oprocentowanie kredytu właśnie na podstawie poziomu stawek rynkowych stóp (WIBOR) Oprocentowanie kredytu to stawka WIBOR + marża. WIBOR może mieć różny okres czasowe. Do wyznaczanie oprocentowania kredytu najczęściej są wybierane WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

Marża banku przez cały okres spłacania kredytu jest niezmienna. Wpływ na wysokość marży ma kwota kredytu oraz zdolność i historia kredytowa. Marżę polskich banków waha się w Polsce od kilku do kilkunastu procent – przede wszystkim w zależności od rodzaju kredytu. Warto dodać, że wysokość oprocentowania nominalnego jest ograniczone do 4-krtoności stopy lombardowej (Obecnie stopa lombardowa wynosi 2,5 proc. – stan na 06.17). W tej chwili maksymalne oprocentowanie nominalne może wynieść 10 proc. w skali roku. Takie oprocentowanie najczęściej występuje w przypadku kart kredytowych i kredytów gotówkowych.

Prowizja banku

Banki zarabiają nie tylko na marży kredytowej. Banki pobierają również prowizję początkową od udzielanego kredytu. Prowizja jest naliczana jednorazowo. Zwykle wynosi od 0% do nawet kilkunastu procent wartości kredytu. Wiele zależy od rodzaju kredytu. Banki mogą zrezygnować z pobierania prowizji początkowej, jeśli kredytobiorcy spełnią pewne wymagania – np. skorzystają z innego produktu danego banku lub zdecydują się na wykupienie ubezpieczenia. Także klienci, którzy zaciągali wcześniej kredyty i posiadają pozytywną historię kredytową, mogą liczyć na niższą prowizję. Zdarza się, że wysokość prowizji jest powiązana z wysokością marży. Wyższa marża może oznaczać wyższą prowizję.

Inne opłaty

Zaciągając kredyt możemy spotkać się z innym kosztami (dodatkowe prowizje, opłaty, podatki czy też marże. Jednym z takich kosztów jest opłata przygotowawcza związana z dostarczeniem odpowiednich dokumentów, wymaganych do udzielenia kredytu. Opłata przygotowawcza jest pobierana jednorazowo.

W przypadku kredytów występują także koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytowania. Inny kosztem, z jakim można się spotkać jest opłata za wcześniejszą spłatę kredytu. Banki jednak coraz częściej odchodzą od tego typu opłat. Na całkowity koszt kredytu może składa się np. ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego. Wykupując takie ubezpieczenie podnosimy koszty kredytowania, ale jednocześnie nie jesteśmy zobowiązani do wnoszenia wkładu własnego w wysokości rekomendowanej przez KNF (zamiast 20 proc. wartości nieruchomości, wymagane jest 10 proc.).

RRSO – czyli jak porównywać oferty kredytów?

Z powyższej analizy wynika, że na całkowite koszty kredytu – czyli RRSO wpływ mają:

  • Oprocentowanie nominalne
  • Prowizja
  • Ubezpieczenie
  • Dodatkowe opłaty, prowizje, marże i podatki – które należy ponieść, aby móc zaciągnąć kredyt

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania nie tylko uwzględnia koszty odsetkowe i prowizje, ale również opłaty dodatkowe. RRSO została zdefiniowana w ustawie o kredycie konsumenckim, która określa, co składa się na całkowite koszty kredytu. Wszystkie banki mają obowiązek podawania wysokości RRSO dla reprezentatywnego przykładu prezentowanego np. na stronie internetowej danego banku, ale także przy konstruowaniu oferty dla konkretnego klienta.

Udostępnij.

Komentowanie jest zablokowane